logo

Thư ký khoa

25/12/2014

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 


 

 

 

 

 

 


Nguyễn Sông Lô

Cử nhân

Chuyên viên

( 38244544

)    090 3883964

Email: songlo@ueh.edu.vn

 

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý  TKB các môn Khoa giảng các hệ đào tạo:

 ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH - CH

-Theo dõi giờ giảng của giáo viên trong khoa giảng các

Các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH

- Lập thanh toán giờ giảng cho giáo viên trong Khoa giảng các hệ ĐHCQ-VB2CQ-LT – VLVH - CH

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành .

 -Phân công cán bộ coi thi các hệ đào tạo..

- Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa và các Bộ môn.

- Ủy viên hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của Sinh viên các lớp các khóa mà Giáo viên khoa làm cố vấn học tập.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

-Giao nhận bài thi, điểm thi, phân giáo viên chấm thi.

-Tiếp Sinh viên đến liên hệ các công việc liên quan đến khoa và nhà trường.

-Tư vấn hỗ trợ Sinh viên trong học tập rèn luyện, thực tập tốt nghiệp.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

-Tham gia cùng BCN khoa xây dựng quy định làm việc   trong khoa

- Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa

Công tác khác:

-Tham gia quản lý Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu

 

 

 

 

 


Nguyễn Thị Ảnh

Cử nhân

Chuyên viên

38244544

)  094 8757959

Email: anh_ttk@ueh.edu.vn

 

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý giao nhận bài thi, phân công GV chấm bài các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH.

- Quản lý nhận, nộp  điểm thi các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH.

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên

- Điểm chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành của khoa: các hệ đào tạo

- Kê khai thanh toán chấm chuyên đề tốt nghiệp

- Văn thư, lưu trữ

- Tư vấn viên hệ Đại học chính quy

- Phúc tra bài thi của sinh viên các hệ đào tạo

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu cho sinh viên

- Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa.

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- Thư ký cuộc họp giao ban khoa

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa

- Lịch giảng, đề thi các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH-CH.

- Quản lý tài sản

Công tác khác:

- Tham gia quản lý Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu

- Tổ trưởng nữ công khoa