logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 29/8/2017 : chủ đề "Một số bài toán tối ưu hóa phi tuyến trong tài chính"

29/08/2017

Trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ  của khoa Toán - Thống kê vào chiều thứ Ba  ngày 29/08/2017 tại Văn phòng khoa, ThS Nguyễn Toàn Trí đã trình bày một số bài toán về tối ưu hóa phi tuyến trong tài chính với ứng dụng điển hình trong xây dựng danh mục đầu tư. 

Để giải quyết bài toán tối ưu hóa phi tuyến, ThS Nguyễn Toàn Trí cũng đã đề cập đến phương pháp Hill climbing/Hill descending.

----

Tr Anh