logo

Quy định vào điểm hệ vừa làm vừa học

22/04/2017

QUY CHẾ (trích)

Đào tạo đại học vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

theo phương thức hệ thống tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 06 tháng 6 năm 2016

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Áp dụng từ Khóa K.2016

Điều 12. Đánh giá học phần

12.1. Điểm thành phần

Việc đánh giá kết quả học tập một học phần trong học chế tín chỉ mang tính chất đánh giá quá trình và được cụ thể hóa qua các điểm thành phần của học phần. Số lượng các cột điểm thành phần, phương thức đánh giá cho từng điểm thành phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần. Điểm thành phần của một học phần gồm có 2 bộ phận sau:

  • Điểm quá trình (có thể bao gồm các điểm như: Điểm kiểm tra (tập trung) giữa kỳ; điểm đánh giá quá trình, mức độ tích cực tham gia hoạt động học tập; điểm bài tập lớn, tiểu luận…);
  • Điểm kết thúc học phần (điểm thi cuối kỳ; điểm khoá luận tốt nghiệp).

12.2. Bảng ghi điểm

Bảng ghi điểm là văn bản do Trường phát hành dùng để ghi các cột điểm chính thức của một học phần. Bảng ghi điểm đồng thời là danh sách sinh viên được tham dự quá trình đánh giá một học phần theo từng nhóm, lớp.

Mỗi học phần có 1 hoặc 3 cột điểm chính thức. Các cột điểm chính thức được tính từ các điểm thành phần (mục 12.1) theo tỷ lệ do giảng viên và Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương học phần. Các giảng viên giảng dạy học phần chịu trách nhiệm tính và ghi các cột điểm chính thức vào bảng ghi điểm. Bảng ghi điểm được khoa đào tạo duyệt và chuyển cho Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí (KHĐT-KT), Phòng KHĐT-KT chuyển cho Phòng QLĐTTC để công bố và lưu trữ.

Nguyên tắc chung để tính các cột điểm chính thức:

a.      Học phần không có điểm quá trình

-         Khoá luận tốt nghiệp

-         Các học phần tham dự vào các kỳ thi phụ

Đối với loại học phần này chỉ có duy nhất 1 cột điểm chính thức ghi trên bảng điểm.

Điểm ghi trong bảng điểm tính theo hệ 10 và không có điểm lẻ. Việc làm tròn điểm theo nguyên tắc, nếu có điểm lẻ từ 0,5 trở lên sẽ làm tròn lên (cộng 1 điểm); nếu có điểm lẻ dưới 0,5 thì làm tròn xuống (bỏ phần lẻ).

b. Học phần có điểm quá trình phải ghi 03 cột điểm

  • Cột điểm thứ nhất: Ghi điểm kết thúc học phần theo hệ 10 và điểm phải làm tròn tới 0,5 điểm, giảng viên có thể cho điểm chẵn hoặc điểm lẻ 0,5.

Điểm thi kết thúc học phần chiếm tỷ lệ từ 50% đến 70% trong điểm toàn bộ học phần.

  • Cột điểm thứ hai: Ghi điểm quá trình theo hệ 10 và điểm phải làm tròn tới 0,5 điểm, giảng viên có thể cho điểm chẵn hoặc điểm lẻ 0,5.

Điểm quá trình chiếm tỷ lệ từ 30% đến 50% trong điểm toàn bộ học phần.

  • ​Cột thứ ba: Ghi điểm toàn bộ học phần

Điểm toàn bộ học phần là điểm cuối cùng để đánh giá một học phần. Điểm này là một con số đã làm tròn đến một chữ số thập phân (0,1), được tính trung bình theo hệ số tỷ lệ phần trăm (%) của hai cột điểm kết thúc học phần và quá trình để ghi vào bảng điểm.